1. Úvodné Ustanovenia
1.1. Prevádzkovateľ
 Internetový obchod na adrese https://www.merkur-senec.sk (ďalej len „internetový
obchod“) je prevádzkovaný živnostníkom Ing. Igor Ďuris MERKÚR, so sídlom na
adrese Lichnerova 35, Senec 903 01, zapísanou v živnostenskom registri Okresného
úradu Bratislava , číslo živnostenského registra: 104-21807, IČO: 226 86 037 (ďalej
len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“), DIČ: 102 0197 013. Ďalšie údaje na
predávajúceho dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim sú nasledovné:
e-mail:obchodmerkur@gmail.com
tel. č.: 02/45 92 83 53
1.2. Kupujúci
 1.2.1. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s
predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na adrese
https://www.merkur-senec.sk (ďalej len „kupujúci“).
 1.2.2. Spotrebiteľom je kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy
nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).
 1.2.3. Podnikateľom je kupujúci - osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa
považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou,
výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania,
prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).
1.3. Obchodné podmienky
 1.3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“)
upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na
základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom
internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).
 1.3.2. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je
v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo
platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou
alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená
alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán
tieto obchodné podmienky.
 1.3.3. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom
znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),
zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy
uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.

 1.3.4. Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších právnych predpisov.
 1.3.5. Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok
predávajúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok“) vydaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ktorým predávajúci informuje
spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a
vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom,
kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru
zakúpeného v internetovom obchode.
 1.3.6. Predávajúci v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku informuje
spotrebiteľa, že sa nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania.
2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.1. Ponuka tovaru
 Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na
stránkach internetového obchodu, kde predávajúci oznamuje spotrebiteľovi pred
uzavretím kúpnej zmluvy resp. pred odoslaním objednávky jasným a zrozumiteľným
spôsobom hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby ako aj ďalšie zákonom
vyžadované skutočnosti v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.
2.2. Objednávka
 2.2.1. Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach
internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci
vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadované množstvo, spôsob dopravy (pozri
čl. 2.4.1.) a spôsob platby (pozri čl. 2.5.1.), pričom spotrebiteľ odošle objednávku
predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „potvrdiť objednávku“.
 2.2.2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky
prečítal a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť
kúpnu cenu. Kupujúci, podnikateľ zároveň berie na vedomie, že odoslaním
objednávky v celom rozsahu súhlasí s týmito obchodnými podmienkami
predávajúceho.
2.3. Uzavretie kúpnej zmluvy
 2.3.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom vzniká doručením
objednávky tovaru s povinnosťou platby zo strany spotrebiteľa predávajúcemu.
Predávajúci potvrdí prijatie objednávky správou na elektronickú adresu spotrebiteľa.
 2.3.2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a podnikateľom vzniká doručením
prijatia objednávky (akceptáciou), ktorú prevádzkovateľ pošle podnikateľovi na
elektronickú adresu uvedenú podnikateľom pri vytvorení objednávky.
 2.3.3. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na
diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové
pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí kupujúci sám.

2.4. Spôsob a cena dopravy
 2.4.1. Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru určuje
predávajúci.
 2.4.2. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú
kupujúcim pri vytvorení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že k cene
objednaného tovaru budú prirátané náklady na zaslanie/dopravu objednaného tovaru, a
to nasledovne:
o Poštová dobierka = 4,49 € s DPH
o Poštová dobierka balíka s hmotnosťou prevyšujúcou 10kg = 10,20 € s DPH
o Dodanie kuriérskou službou = 15 € s DPH

2.5. Spôsob platby
 2.5.1. Prevádzkovateľ ponúka spôsob platby na dobierku pri poštovej zásielke alebo
pri prevzatí tovaru od kuriérskej spoločnosti, ďalej platbu formou bankového prevodu
alebo v hotovosti pri vyzdvihnutí objednávky osobne.
 2.5.6. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty
(ďalej len „DPH“).
2.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy
 2.6.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú
cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený
spôsob prepravy tovaru uhradiť.
 2.6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok
kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ
zákon neustanovuje inak. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť nahradiť
prevádzkovateľovi akúkoľvek a všetku škodu, a to predovšetkým uhradiť
prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady
na zaslanie tovaru, pokiaľ ich kupujúci neprevezme.
 2.6.3. Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje.
Údaje nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú
predávajúcim považované za správne.
 2.6.4. Všetky oznámenia predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s
objednávkou, resp. s kúpnou zmluvou, môžu byť kupujúcemu doručené na
elektronickú adresu, uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v
objednávke.
3. Dodanie tovaru
3.1. Dodacia doba
 3.1.1 Prevádzkovateľ sa, pri zohľadnení podmienok uvedených nižšie, zaväzuje
odoslať kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 dní odo
dňa uzavretia zmluvy.
 3.1.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania
alebo doručenia tovaru z dôvodu, ktorý nespočíva na strane predávajúceho.

3.2. Preprava, doručenie a prevzatie tovaru
 3.2.1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím.
Podnikateľ berie na vedomie, že vlastnícke právo k tovaru nadobúda až úplným
zaplatením celej kúpnej ceny za objednaný tovar. Okamihom prevzatia tovaru taktiež
na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.
 3.2.2. Súčasťou dodávky tovaru je doklad o kúpe, v ktorom je uvedený dátum predaja,
označenie výrobku (názov a množstvo výrobku), kúpna cena (s uvedením ceny
jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil) a údaje o
predávajúcom (obchodné meno a sídlo predávajúceho).
 3.2.3. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby pri prevzatí tovaru od prepravcu
skontroloval neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to
bezodkladne oznámil prepravcovi, a zároveň informoval predávajúceho. V prípade
zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa
odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať.
 3.2.4. Reklamáciu mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a
pod., ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky s tovarom od prepravcu je kupujúci
povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
 3.2.5. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane
alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť
náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným
spôsobom doručenia.
4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim
 4.1.1. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok má
iba kupujúci – spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri
uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4.1.2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového
obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak
predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od
zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od
zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1
písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej
na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má
spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy
uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od
kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (ďalej len „zákonná lehota na
odstúpenie od zmluvy“).
 4.1.3. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa predchádzajúceho
odseku až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od
zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú
povinnosť.
 4.1.4. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi zákonom vyžadované informácie
týkajúce sa možnosti a spôsobu odstúpenia od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa

predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a
14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.
 4.1.5. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo
ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného
tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú
oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný; dodáva tovar
pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu
alebo posledného kusu; tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia,
okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 4.1.6. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie
tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4.1.7. Ak spotrebiteľ v zákonnej 14 dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy oznámi
prevádzkovateľovi, že od zmluvy odstupuje a zároveň tovar v tejto lehote tovaru vráti,
kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ
využiť doklad o kúpe, ktorý obdŕžal spolu so zakúpeným tovarom, alebo formulárom
na odstúpenie od zmluvy.
 4.1.8. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať
obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a
to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade,
že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá
spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie
vlastnosti a funkčnosti tovaru.
4.2. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa
 4.2.1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa
predchádzajúcich odsekov týchto obchodných podmienok u predávajúceho v listinnej
podobe formulárom na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na adrese
internetového obchodu www.merkur-senec.sk v sekcií "informácie".
 4.2.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o
dostúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty
na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4.1. týchto obchodných podmienok. V prípade
odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom sa ruší od začiatku aj každá
doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.
 4.2.3. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v
zákonnej lehote 14 dní, je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať
tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na
prevzatie tovaru. Tovar je potrebné zasielať alebo odovzdať na adrese predávajúceho,
a to na Ing. Igor Ďuris MERKÚR, Lichnerova 35, Senec 903 01. V súlade so zákonom
máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Žiadame
o dodržanie nasledovného postupu:
1. Kontaktujte nás, že žiadate odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla
objednávky, dátumu nákupu a vaším číslom účtu pre vrátenie peňazí (vo
formáte IBAN).
2. Tovar pošlite naspäť v pôvodnom nepoškodenom stave, tovar nesmie byť
použitý, musí byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva,
záručného listu, návodu atď.). Tovar, ktorý chcete vrátiť nám zašlite spolu s
dokladom o kúpe a s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy,

ktorý nájdete na adrese internetového obchodu www.merkur-senec.sk.
Tovar prosím zasielajte doporučene a poistene, nakoľko neručíme za jeho
stratu. Tovar nezasielajte na dobierku. Pri splnení vyššie uvedených
podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze zašleme do 14 dní od
obdŕžania tovaru na číslo bankového účtu uvedeného vo formulári na
odstúpenie od zmluvy.
(V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme
žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude
vrátený na náklady odosielateľa naspäť.)

 4.2.4. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ je povinný bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť
peňažné prostriedky za vrátený tovar spotrebiteľovi. Predávajúci vráti spotrebiteľovi
prijaté peňažné prostriedky spôsobom, aký si predávajúci a kupujúci dohodnú.
 4.2.5. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si
spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob
doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi
nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný
spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 4.2.6. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru,
prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky/platby spotrebiteľovi
predtým, ako mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí) alebo kým spotrebiteľ
nepreukáže, že tovar prevádzkovateľovi odoslal späť.
 4.2.7. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať
náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, a ak odstúpi od
zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho
povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 4.2.8. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku
takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na
zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 4.2.9. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a/alebo v rozpore s
platnou právnou úpravou, a aj napriek tomu odošle tovar prevádzkovateľovi, nebude
tovar prijatý, prípadne bude zo strany predávajúceho uskladnený v súlade s
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonník.
4.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prevádzkovateľom
 4.3.1. Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom,
napriek tomu môže výnimočne nastať situácia, keď nebude schopný objednaný tovar
dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov
nie na jeho strane dodať vôbec. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo v takých
prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je fyzická osoba
alebo podnikateľ a kupujúci s takýmto výnimočným prípadom súhlasí.
 4.3.2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim,
ktorý je podnikateľom tiež vtedy, ak dodávateľa objednaného tovaru predávajúcemu
výrazne zmenil ceny, ak nastali výrazné zmeny cien prepravy tovaru, alebo ak zistí
prevádzkovateľ, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu, a kupujúci

neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tzv. zvýšenie ceny tovaru, či zvýšenie
nákladov na prepravu.
 4.3.3. Kupujúci, ktorý je podnikateľom berie na vedomie, že predávajúci nemá
povinnosť s kupujúcim, ktorý je podnikateľom uzavrieť kúpnu zmluvu. Kupujúci
ďalej berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy
uzavretej s kupujúcim, ktorý nie je podnikateľom, ktorý v niektorom z
predchádzajúcich vzťahov týkajúcich sa záväzkov s predávajúcim porušil svoju
povinnosť podstatným spôsobom. Porušenie predchádzajúceho záväzkového vzťahu
podstatným spôsobom sa považuje pre účely odstúpenia od zmluvy za konanie podľa
§ 345 Obchodného zákonníka.
 4.3.4. Pokiaľ prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom
bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri
vytvorení objednávky alebo telefonicky.

5. Záručné podmienky
 5.1 Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri
jeho preberaní a prípadne nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať
potvrdiť odovzdávajúcou osobou alebo poštou. Zodpovednosť za poškodenie počas
prepravy nesie prepravca, preto v prípade podozrenia, že bol obsah balíka poškodený,
skontrolujte jeho obsah v prítomnosti prepravcu. V prípade poškodenia zásielku
nepreberajte a spíšte s prepravcom reklamačný protokol. Akékoľvek neskoršie
reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky, nie sú
možné.
 5.2 Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných chýb si môžete uplatniť u
predávajúceho počas trvania záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje sa bežné
opotrebovanie výrobku spôsobené používaním. Pri oprávnených reklamáciách a
zaslaní nového výrobku poštovné hradí dodávateľ.
 5.3 Pri zistení závady má zákazník prestať používať poškodený výrobok, upovedomiť
dodávateľa o chybe a dohodnúť následný postup. Reklamačné konanie začína prijatím
poškodeného výrobku do firmy dodávateľa alebo do servisu. V prípade oprávnenej
reklamácie, táto bude vybavená obratom v lehote od 7 do 21 dní, najneskôr do 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie. Dĺžka reklamácie závisí od výrobku a jeho chyby.
 5.4 Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný:
o Uplatniť reklamáciu písomne - doporučene zaslať reklamovaný výrobok po
dohode s predávajúcim a ak je to možné, tak v pôvodnom balení, po zistení
závady je nutné k výrobku doložiť aj príslušenstvo.
o Pribaliť kópiu daňového dokladu - s vyznačením reklamovaného
výrobku, počtu reklamovaných kusov a kópiou záručného listu.
o Pribaliť list s popisom závady - ak sa nejedná o viditeľné poškodenie.
o Pribaliť záznam spísaný so zástupcom poštovej zásielkovej služby alebo
dopravnej zásielkovej služby s termínom dodania.

 5.5 Ak bol so zástupcami dodávateľa dohodnutý postup vrátenia, balík je treba
označiť „reklamácia“ skompletizovaný, podľa hore uvedeného poslať na adresu
dodávateľa. Pokiaľ bude zistené, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo
záručných opráv alebo sa závada neprejaví, je zákazník povinný dodávateľovi uhradiť

náklady spojené s kontrolou, testovaním výrobku a manipuláciou. Tovar bude vrátený
po uhradení nákladov.
 5.6 Kupujúci ma právo na výmenu chybného výrobku, ak to nie je vzhľadom
k povahe závady neúmerné. O tom, či je závada úmerná, rozhodne autorizované
stredisko a to formou písomného posúdenia chyby. (jedná sa predovšetkým
o technicky zložitejšie výrobky – elektrospotrebiče), inak bude pôvodný výrobok
uvedený do prevádzky schopného stavu vymenením náhradných dielov.
 5.7 V takých prípadoch bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne bude vrátená
čiastka za výrobok. Z práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho,
u ktorého bola vec zakúpená, avšak ak je v záručnom liste uvedený iný subjekt určený
k oprave, ktorý je v mieste kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu
u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné
zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.
7. Ochrana osobných údajov
 Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha legislatíve ohľadne ochrany
osobných údajov, vrátane najmä Nariadenie EU 2016/679. Zásady, ktorými sa
spracovávanie Vašich osobných údajov riadi sú obsiahnuté na adrese internetového
obchodu www.merkur-senec.sk v sekcií "informácie".
 7.1.1. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby,
pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na
základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých
charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú,
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
 7.1.2. Predávajúci ako prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osobných údajov
dotknutej osoby, pred získaním osobných údajov v súlade s ustanovením § 15 zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) vopred oznamuje dotknutej
osobe zákonom vyžadované údaje priamo na znení súhlasu dotknutej osoby.
 7.1.3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle § 10 ods. 3 písm. b)
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) predávajúci ako
prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje
kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných
údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s
kupujúcim, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť kupujúceho a spracúvanie osobných
údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje
kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ je registrovaný na Úrade na
ochranu osobných údajov.
 7.1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom je
povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu
trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa
dohodli, že kupujúci v prípade, že je podnikateľom je povinný oznámiť
predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO,
číslo telefónu a mailovú adresu.
 7.1.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky
udeliť predávajúcemu svoj súhlas v zmysle § 11 ods. 1 a nasl. Zákona o ochrane
osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä
tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho za

účelom sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný
tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa
zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu
spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania
zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so
spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
 7.1.6. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo
svojom užívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo, a že je
povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich
osobných údajov.
 7.1.7. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu
osobu ako spracovateľa. Tu sú uvedené aktuálne informácie o spracovateľoch
osobných údajov a prípadne budú rovnako poslané kupujúcemu na jeho žiadosť.
 7.1.8. Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu
spracúvania v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej
podobe neautomatizovaným spôsobom.
7.2. Práva dotknutej osoby
 7.2.1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa
vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod
Zákona o ochranne osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5
Zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s
postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej
osobné údaje na spracúvanie;
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania;
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o
ich vrátenie;
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona;
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času
jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej
osoby.
 7.2.2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa
namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane
osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku; alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane
osobných údajov na účely priameho marketingu.

 7.2.3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných
údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane
osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o
neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo
môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené;
ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je
oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá
osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to
okolnosti dovolia.
 7.2.4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa
rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný
dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného
spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o
preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy
spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a
to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba;
o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu
do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade,
ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie
oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov
alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým
vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy
prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 7.2.5. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa
považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo
faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania;
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil,
čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej
osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe;
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť
alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 7.2.6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú,
môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 7.2.7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej
práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré
mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 7.2.8. Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač.
Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé
cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať.
8. Záverečné ustanovenia
 8.1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej
zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované
prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.
 8.2. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z
akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť

neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej
zmluvy.
 8.3. Znenie týchto obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať.
Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti
prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového
znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.
 8.4. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný)
prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj
všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.
 8.5. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia.
Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský
úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu
osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Prievozská 32,
P.O.Box 5, 820 07 Bratislava, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-
navrhov-a-ziadosti.soi.
 8.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi
prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť taktiež
mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt
mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná
príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho
riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia
sporov RSO podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o
riešení spotrebiteľských sporoch online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.2006/2004
a smernica 2009/22/ES (ďalej len „nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov
online“) , ktorá je dostupná online na:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK.
Prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu najskôr využiť elektronickú adresu
obchodmerkur@gmail.com pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude
pristúpené k súdnemu riešeniu sporu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým
predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho
práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30
dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa
zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa
§3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12
Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva
hospodárstva SR www.mhsr.sk.

V Senci dňa 25.5.2018
Ing. Igor Ďuris MERKÚR