Zásady ochrany osobných údajov

Vyplnením objednávky, registrácie, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo
prezeraním našich webových stránok umožňujete podnikateľovi Ing. Igor Ďuris MERKÚR, so
sídlom na adrese Lichnerova 35, Senec 903 01, zapísanou v živnostenskom registri
Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 104-21807, IČO: 226 86 037
(ďalej len ako „Správca“ alebo „Správca osobných údajov“) využívať Vaše osobné údaje.
Táto stránka ma za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním
osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o Vás zhromažďujeme, z akého
dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadne nami
využívaných osobných údajov a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR
nariadením.
1. Aké informácie o Vás zhromažďujeme?
 V evidencii objednávok spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, celé
meno, telefón, adresa a údaj o cene. Údaje najskôr potrebujeme pre vybavenie
objednávky, teda z dôvodu plnenia zmluvy. Po splnení zmluvy využívame osobné
údaje z evidencie objednávok pre ďalšie účely. Je v našom oprávnenom záujme,
udržovať celú evidenciu objednávok z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spormi.
Vzhľadom k zákonnej záručnej lehote za akosť tovaru, premlčacia lehota, fungovanie
súdneho systému musíme spracovávať Vaše údaje z evidencie po dobu 6 rokov. Údaje
z evidencie objednávok potom taktiež využívame k naplneniu našej zákonnej
povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu možnej finančnej kontroly, a to po
dobu 10 rokov.
 V evidencii užívateľov spracovávame Vaše osobné údaje v tom rozsahu, v akom nám
ich poskytnete pri registrácií či úprave profilu, pri vytvorení objednávky či pri
prepojení Vášho účtu so sociálnymi sieťami. Je v našom oprávnenom záujme viesť
databázu užívateľov, naviac databáza umožní jednotlivým zákazníkom viesť
a spravovať svoj profil v rámci registrácie na webových stránkach.
 Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o
tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných
údajov.
2. Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné
údaje?
Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:
 Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby
sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy,
vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom,
musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých
prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi
tovaru).

 Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom
užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií. Vami zadané údaje
pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre
prístup k vášmu užívateľskému účtu.
 Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné
údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich
práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú
pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich
potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších
obdobne závažných dôvodov.
3. Osobné údaje spracovávame na týchto právnych
podkladoch
 Plnenie a uzavretie zmluvy
o Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami
vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si
u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje
spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby
sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu
teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

 Oprávnené záujmy
o Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-
mailové a SMS správy.
o Ak potom vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu,
môžete proti tomuto spracovaniu namietať.

4. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom
V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:
 Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť
objednaný tovar, ak by sme mu oi. neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má
tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v
objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko,
doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a sumu,
ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom,
ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom
osobné údaje bezodkladne zmazať.
5. Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?
 V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného
vzťahu medzi nami.
 Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie
služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú
zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme
spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými

právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou
doba najmenej 10 rokov).
 Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom,
spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich
zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné
údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace
súčasť prevádzkových záloh.
 Osobné údaje z dôvodu evidencie užívateľov držíme po dobu 5 rokov od Vašej
poslednej uskutočnenej objednávky.
 Vaše osobné údaje využívame i z dôvodu zabezpečenia prepravy (naplnenie našej
časti zmluvy). Tieto osobné údaje predávame prepravným spoločnostiam. Z dôvodu
možných reklamácií ako zo strany zákazníka, tak zo strany prepravcu tieto údaje
spracovávame za účelom zabezpečenia prepravy po dobu 5 rokov od vytvorenia
objednávky.
 Uloženie osobných údajov z Vašej objednávky nám umožní uľahčiť Vám ďalší nákup
a údaje skôr použité Vám predvyplniť do elektronického košíku. Osobné údaje
z dôvodu uľahčenia nákupu spracovávame na základe právneho titulu oprávneného
záujmu a udržujeme ich v databáze spoločne s ostatnými údajmi, teda po dobu 5 rokov
po uskutočnení Vašej poslednej objednávky.
 Aby sme Vám mohli poskytnúť náležitú technickú podporu s využívaním našich
webových stránok, ukladáme si taktiež technické údaje o zariadení, ktoré využívate
k prístupu na náš web (prehliadač, ktorú využívate, zariadenie, z ktorého pristupujete
na náš web a operačný systém, ktorý využívate). Poskytnutie technickej podpory je
v našom i Vašom oprávnenom záujme. Tieto informácie sú súčasťou našich interných
logov a k inému účelu, než poskytovanie technickej podpory ich nevyužívame,
napriek tomu ich z technických dôvodov musíme udržovať po celú dobu životnosti
nami spracovaných osobných údajov. Najneskôr tak tieto údaje o Vás vymažeme po 5
rokoch od uskutočnenia Vašej poslednej objednávky.
6. Zabezpečenie osobných údajov
 Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Snažíme sa používať také bezpečnostné
opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné
zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované. Naša
spoločnosť používa antivírus a firewall od spoločnosti Avast. Osobné údaje sú uložené
na mojom počítači a tento počítač je chránený heslom.
 Osobné údaje uložené v papierovej (vytlačenej) podobe - fyzické dokumenty sú
uložené v obaloch a v šanónoch, čím je zabezpečená ochrana pred poškodením.
Šanóny s fyzickými dokumentmi sú uložené v skrinke a tak je zabezpečené, že sa
k týmto dokumentom dostanú len oprávnené osoby.
7. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov
Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-
rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca
(rodič, alebo poručník).

8. Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných
údajov?
 Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu
o Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na e-
mailovou adresu obchodmerkur@gmail.com požiadať o zaslanie potvrdenia, či
nami sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. V prípade, že Vaše
osobné údaje nami budú spracovávané, môžeme Vás na Vašu žiadosť nad
rámec informácií poskytnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach,
v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v dokumente obsahujúcim údaje
o používaní súborov cookies, informovať i o prípadných tretích stranách,
ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené. Pokiaľ nezískame
osobné údaje od Vás, máte právo na všetky informácie nám dostupné o tom,
odkiaľ sme Vaše osobné informácie získali.
o Pokiaľ o Vás budeme spracovávať Vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás
na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu
obchodmerkur@gmail.com upozorniť, my následne bez zbytočného odkladu
opravíme nesprávne osobné údaje. Po registrácií na našich webových
stránkach budete mať možnosť si svoje osobné údaje opraviť sami za pomoci
úprav Vášho profilu.
o Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať
svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje
osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť
námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo
na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich
osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich
osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých
osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť
„zabudnutý“).
o Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich
osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité
práva. Medzi tieto práva patria:

 Právo na prístup
o Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za
akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich
odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace
so spracovaním vašich osobných údajov. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné
údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje,
ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak,
máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup
nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov.

 Právo na opravu/zmenu/doplnenie
o Chybovať je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú
nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného
odkladu opravili, poprípade doplnili. Svoje osobné údaje máte pod kontrolou
predovšetkým prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Môžete tu mazať,
resp. meniť základné informácie o vašej osobe a meniť nastavenia.

 Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

o V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali.
Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený
niektorý z nasledujúcich dôvodov:
 vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich
spracovávali;
 odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o
údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň
nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať
alebo
 domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov
prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
 Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto
dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné
údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak spracovanie vašich
osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej
povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych
nárokov.

o V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje:
 napriek tomu, že ich spracovanie už nie je potrebné pre účely, kvôli
ktorým sme ich získali
 pokiaľ vznesiete námietku a my Vám nebudeme schopní preukázať
oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi
záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo
obhajobou právnych nárokov, a/alebo
 neoprávnene, tak máte právo požadovať aby sme bez zbytočného
odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na
e-mailovú adresu obchodmerkur@gmail.com takto spracované osobné
údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť,
pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu
prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti
alebo pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, či pre
určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

 Právo na obmedzenie spracovania
o V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na
obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v
určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov
a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v
tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po
obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:
 popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú
správne;
 vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu
(napr. Nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred
výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr.
Ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);
 vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania,
ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych
nárokov, alebo
 vznesiete námietku proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej zisťujeme,
či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich
osobných údajov obmedziť.

 Právo na prenositeľnosť
o Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami
poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia
zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť
údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame
automatizovane v našich elektronických databázach.

 Právo namietať proti spracovaniu
o Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému
dochádza na základe nášho oprávneného záujmu.

 Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení
o V prípade, že od nás už nebudete chcieť naďalej dostávať obchodné
oznámenia, môžete ich zasielaniu zabrániť buď kliknutím na odkaz, ktorý je
súčasťou každého obchodného oznámenia, alebo upravením odberu vo Vašom
profile vytvorenom na základe registrácie na našich webových stránkach.
 Právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení
o V prípade, že od Vás v rámci našich špeciálnych akcií budeme chcieť Váš
súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas vziať späť a to
kedykoľvek i bez udania dôvodu. Súhlas môžete vziať späť zaslaním odvolania
súhlasu na e-mailovú adresu obchodmerkur@gmail.com
 Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
o V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti
vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa
prosím najskôr na nás na e-mailovú adresu obchodmerkur@gmail.com. Pokiaľ
by Vám naši kolegovia nepomohli, máte samozrejme právo sa obrátiť na Úrad
na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese
Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či
akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov
akceptovať.

9. Prístup k systémom sprostredkovávajúcim osobné údaje
 Prístup k systémom sprostredkovávajúcim osobné údaje našich zákazníkov je
umožnený len obmedzenému počtu interných užívateľov, nakoľko je to nevyhnutné
pre ich pracovnú náplň. Patriť medzi nich môžu napríklad zamestnanci pracujúci
v oddelení zákazníckej podpory, vybavovanie objednávok a pod. Jednotliví pracovníci
majú vždy prístup len k takému objemu osobných dát, ktoré ku svojej práci
nevyhnutne potrebujú. Do všetkých kritických systémov spracovávajúcich osobné
údaje našich zákazníkov je prístup obmedzený len v rámci internej siete a vyššie
uvedené osoby v prípade ukončenia právneho vzťahu s nami automaticky stratia
prístup k Vašim osobným údajov.